Vi har i vores mere end 50 års virke oparbejdet masser af erfaring med jording, lynbeskyttelse, potentialudligning og transientbeskyttelse til gas-, vand- og varmeforsyningen – både når der skal bygges nyt anlæg, udvidelse og opgradering af anlæg samt ved renovering af anlæg.

Vi har prøvet det meste inden for beskyttelse af:

 • Vandværker
 • Fjernvarmeanlæg
 • Biogasanlæg
 • Solcelleanlæg
 • Pumpestationer, gasmåler og reguleringsstationer, transformerstationer mv

Opgaverne spænder lige fra eftersyn, mindre reparationer, kontrolmålinger, dokumentationsrapporter, projektering af lynbeskyttelsesanlæg, tjek af udligningsforbindelser, montage af komponenter og enheder osv. Og vi kan helt sikkert også hjælpe dig – ring på 7010 8888

 

Lynbeskyttelse og jordingsanlæg - vores typiske bidrag til udvidelse af et forsyningsanlæg

En typisk opgave for os er som, da vi leverede lynbeskyttelse og jordingsanlæg til udvidelse af Holsted Biogas. Ifølge miljøgodkendelsen indeholdt den omfattende udvidelse en etablering af:

 • Udvidelse af den eksisterende læsse-/lossehal for flydende biomasse med et ekstra spor
 • Tørstofbehandlingsanlæg med tilhørende tørstofslager til halm og øvrige planterester
 • En forlagertank
 • Tre reaktortanke
 • Gasrenser (2 – 4 kolonner)

Vi har en lang række lignende opgaver inden for biogasanlæg i vores projektportefølje.

 

 • Et gasopgraderingsanlæg for at kunne opgradere den producerede mængde gas til naturgaskvalitet
 • En gasfakkel til sikkerhedsforanstaltning
 • Udvidelse af eksisterende biofilter til luftrensning af anlægsdele
 • Udskiftning af naturgasfyret kedelgasanlæg med et nyt naturgasfyret kedelanlæg med samme indfyrede effekt (2,5 MW)

 

Transientbeskyttelse af gas-, vand- og varmeværker

Vi anbefaler, at der altid monteret transientbeskyttelse i forsyningsanlæg fx vandværker. 

Dette for at undgå driftstop i forbindelse med lyn- og koblingstransienter.

 

Alle indkomne kabler såvel stærk- som svagstrømskabler bør transientbeskyttes så tæt som muligt på det punkt, hvor de kommer ind i bygningen.

Eksempler på hvad der skal transientbeskyttes kan være:

 • Hovedtavlen
 • Evt. undertavler i boring mere end 20 m væk
 • Solcelleanlæg
 • Data-/ signalkabler
 • Telefonlinjer

 

Potentialudligning af gas-, vand- og varmeværker

Potentialudligning er i dag et krav i enhver elinstallation i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien. 
Vandværker skal fx have etableret beskyttende potentialudligning (tidligere kaldet hovedudligningsforbindelser) samt visse steder også supplerende beskyttende udligningsforbindelser. Udligninger har til formål at beskytte personer mod spændingsforskelle, som kan forekomme ved berøring af fx pumper, motor, rør og andre metalliske bygningsdele. Etableres der fundamentsjord, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, til udligningsplinte, metalliske rørledninger til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

 

Det er en klar fordel at få udligning etableret i byggefasen, men er du ikke ordentlig dækket ind så spørg os til råds. Det er ligeledes vigtigt at vælge de rigtige materialer til udligningsforbindelserne, således der ikke sker en unødig galvanisk tæring i bygningen.

 

Har du brug for at spørge os til råds om, hvad du skal anvende og hvor, så er du altid velkommen til at kontakte os på 7010 8888

 

Jordingsanlæg til gas-, vand- og varmeværker

Ved etablering af et jordingsanlæg i forbindelse med bygning af fx et vandværk skal det være projekteret således, at anlægget kan føre en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare samt garantere personsikkerhed.

Et jordingsanlæg kan etableres på en af flg. måder eller en kombination af disse:

 • Fundamentsjording
 • Ringjording – maskenet jord
 • Dybdeelektroder

Etableres der fundamentsjording, er det muligt at lave tilslutninger fra denne til armeringsnet, metalliske rørledninger, til forsyningen i bygningen samt til el-tavler.

Du kan finde mere info om Jordingsanlæg her

 

Sådan servicerer vi fjernvarmesektoren

For de danske fjernvarmeselskaber har vi løst en lang række forskellige opgaver inden for lynbeskyttelse, jordingsanlæg og udligningsforbindelser. Det være sig både nybyg, renovering, udvidelser, eftersyn, kontrolmålinger mv. Vi har den rette specialistviden om beskyttelse mv hvad enten varmen produceres via:

 

Solvarme (med/uden damlager) • Varmepumper (via vindenergi) • Geometri • Brændselskedler • Elkedler • Affaldsforbrænding • Overskudsvarme (udnyttelse af ’spildprodukt’) • Kraftvarmeværk

 

Vi løser både de helt store opgaver med at beskytte komplekse fjernvarmesystemer og meget gerne også de helt små fjernvarmenet. Vores faste stab af montører udfører hvert år eftersyn af en lang række fjernvarmeværker over hele landet.
Skal vi lave et tilbud på et eftersyn til jer eller måske en fast eftersynsaftale, så ring og hør nærmere på 7010 8888


Følg os

 

Vandværkerne og vores specialistviden

Dan Delektron har i mange år haft et samarbejde med forsikringsselskaberne om at sikre den optimale beskyttelse af vandværker. Vi leverer produkter, vejledning og ikke mindst projekthjælp til mange vandværker i hele Danmark. Det drejer sig både om nybyg, istandsættelse og vedligehold af vandværker.

Vi ved af erfaring, at der er mange decentrale boringer, som er placeret langt fra vandværksbygningen og som derved er udsat for transienter. Dette øger risikoen for nedbrud på både styring og pumpe.

 

Vi har mere end 50 års erfaring og den rette viden om beskyttelse af styringer, pumper, tavler mm. og den viden har vi i årevis delt med de danske vandværker.

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.