• VIDEN, ERFARING OG DEN BEDSTE SERVICE

    Lynbeskyttelse - vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet.

 

Principper for lynbeskyttelse

Beskyttelse af bygninger, konstruktioner og installationer mod virkningerne af direkte lynnedslag er beskrevet i den internationale norm for lynbeskyttelse IEC 62305-3. Denne norm er gældende i Danmark for udførelse af ydre lynbeskyttelse.

 

Beskyttelse af installationer mod virkningerne af LEMP (Lightning Electro Magnetic Pulse), koblingsoverspændinger og -transienter kaldes til daglig indre lynbeskyttelse. Anvisninger på udførelse af EMC - rigtige installationer og udførelsen af indre lynbeskyttelsesanlæg i bygninger er beskrevet i Installationsbekendtgørelsen baseret på IEC60364 – serien) samt mere uddybende i IEC 61312-1.

 

Det ydre beskyttelsessystem kan i princippet udføres efter tre forskellige principper (beskrevet nedenfor).

 

1. princip: Placering af lodrette indfangere til indfang af lyn

Princippet er vist på skitsen her til højre. En mast anvendt som indfanger, giver beskyttelse af arealet under ”keglen” som vist på skitsen.

Vinklen a er fastlagt i normerne og vil for en mast på ca. 75 m være 150.
Det betyder, at radius i det beskyttede areal er ca. 18 m.

 

Dette indfangningsprincip anvendes fx ved enkeltstående master til radio- og telekommunikation.

 

Denne form for lynbeskyttelsesanlæg er især velegnet til beskyttelse af høje slanke bygninger og partiel beskyttelse af effekter på vandrette tagflader.

 

 

2. princip: Maskenetprincippet

Princippet i maskenet er at pakke bygningen ind i et trådnet med en nærmere defineret og beregnet maskestørrelse.

Skitsen illustrerer en bygnings trådnet med de forskellige maskestørrelser.

 

På den måde etableres et faradaybur, der opfanger direkte lynnedslag i bygningen. Herved skabes også opsamlings- og afledningsmulighed for direkte lynnedslag i metalliske konstruktioner udvendigt på bygningen.

 

Vi kan derfor anbefale denne metode til lynbeskyttelse af bygninger der indeholdende avanceret teknisk udstyr.

 

3. princip: Beskyttelseszoneprincippet

Beskyttelseszoneprincippet kan anskueliggøres ved, at man 'triller' en kugle af en bestemt størrelse hen over de bygninger, som skal beskyttes. De steder hvor kuglen ikke rammer bygningsdele – markeret med hvidt på hosstående skitse – er beskyttelsen mod lynnedslag i orden.

De skraverede dele af bygningen skal således have udført supplerende lynbeskyttelse f.eks. i form af maskenet.

 

Dette princip anvendes typisk hvor der er et maskenet på bygninger med mange bygningsdele med forskellig topologi. Her kan metoden således  anvendes til at finde de ikke beskyttede bygningsdele.

 

 

 

Jordingsanlæg

Som antydet ovenfor er det af flere grunde vigtigt med et velfungerende jordingsanlæg. Jordingsanlæg i en moderne bygning skal sikre, at potentialerne overalt i bygningen er tilnærmelsesvis på samme værdi ved:

  • Beskyttelse mod indirekte berøring som krævet i Stærkstrømsbekendtgørelsen som typisk er 50 Hz afledning – Primært for at opnå personsikkerhed.
  • Afledning af lynstrømme som typisk er 250 – 350 kHz meget energirige strømme.
  • Beskyttelse af installationer og udstyr mod EMI (elektromagnetisk interferens) hvilket typisk er afledning af højfrekvente transienter i MHz – GHz området – for at opnå høj driftssikkerhed for udstyr samt produktions- og datasikkerhed.

Derfor er det nødvendigt at have et jordingsanlæg med en stor udstrækning som fx en ringjordingsanlæg omkring hele bygningen. Denne overfladeelektrode skal – for at opnå stabile afledningsforhold og en konstant lav ohm-værdi over året – suppleres med et antal dybdeelektroder. Derudover skal fundamentsarmering samt jernnet i gulve og betonkonstruktioner tilsluttes udligningssystemet, således at der kan afledes højfrekvente støjstrømme overalt i installationen. Et indre udligningssystem i en nutidig bygning er således en kombination af flere elementer. 

 

Det betyder at der – afhængig af bygningens anvendelse eller det enkelte rums anvendelse – skal etableres jordings- og udligningsanlæg tilpasset disse anvendelser. Kun herved sikres optimal EMC i installationen. 

 

Jordingsanlæg udføres i kobbertråd. Også når der skal indstøbes ledere i fundamenter. Dette materiale er yderst korrosionssikkert og kan derfor holde i mange år. I beton antager kobber, på grund af betonens meget basiske sammensætning, samme potentiale som armeringsjernet. Derved undgås tæringer inde i betonen.

 

I jord og beton foretages samlinger og afgreninger med højtrykspressede C-klemmer. Denne samling betyder, at der skabes en uhyre stabil og korrosionssikker samling. Klemmen pressen med 12 tons, hvilket giver en fuldstændig sammensmeltning – koldsvejsning – af lederne.

Samme klemme kan anvendes ved tilslutning til armeringsjern, eller tråden kan fastholdes af sorte krydsklemmer.

 

Der må aldrig anvendes galvaniseret stål i beton eller direkte i jord på grund af korrosionsrisiko.

 

Potentialudligning 

Til potentialudligning inde i bygningen skal der anvendes én eller flere plinte hvorpå udligningsforbindelserne kan samles.

 

Til dette formål anvender vi H 808 skinne i kobber. Dette produkt fremstiller vi selv, og kan derfor tilpasse skinnen til en hvilken som helst opgave.

Udligning af rør og andre metalliske cirkulære konstruktioner udlignes bedst med en rørbøjle der kan leveres i såvel galvaniseret udførelse som i rustfri. Læs mere om potentialudligning her 

 

For en mere detaljeret gennemgang af materialer til såvel lynbeskyttelsesanlæg, jordingsanlæg samt potentialudligning - kontakt op på 7010 8888 eller på mail@dandel.dk eller se vores kataloger her

 

 

Konklusion: sådan opnås driftssikre installationer

Af hensyn til opnåelse af EMC, driftssikre installationer uden produktionsstop fra transienter og andre overspændinger samt for optimal bygnings- og personbeskyttelse, anbefaler vi etableringen af såvel:

 

                      Ydre lynbeskyttelsesanlæg

                      Indre lynbeskyttelse

                      Potentialudligning

 

på alle nye bygninger der indeholder udstrakte net til edb, brandalarmeringssystemer, elinstallationer, tele- og datainstallationer mv.

 

I bygninger hvor bærende konstruktioner eller vinduespartier hovedsagelig udføres med ståldragere og andre metalliske konstruktionsdele er det i visse situationer muligt at lade disse dele indgå som en del af lynbeskyttelsesanlægget. Derved minimeres anlægsudgiften, og med en gennemført potentialudligning til bygningsarmering og fundamentsjordingsanlæg, kan bygning og installationer sikres mod driftstop på grund af transienter og overspændinger. 

Stil os gerne en udfordring

Vi leverer rådgivning, montage, konsulentydelser, projektløsninger samt eftersyn og vedligehold over hele landet. 

Har du en opgave, et udbud, spørgsmål, søger projekteringsbistand så kontakt os. Uanset hvornår vi kommer med i processen, så er vi på løsningsholdet.